Author Index - K

K, Gaurav Kumar   1945
Kabir, Sohag   2061
Kaempfe, Thomas   1285
Kahle, James   18008
Kain, Tobias   2051
Kale, Sirisha   1953
Kanakia, Hitarth   1987
Kandemir, Mahmut T   1196, 1570
Kang, Jaeyoung   1819
Kang, Jongsung   1199
Kang, Seokhyeong   1380, 1389, 1475
Kang, Wang   1042
Kang, Yesung   1380
Kaps, Jens-Peter   2018
Kar, Arijit   2066
Kar, Gouri Sankar   1065
Karfa, Chandan   1491
Karimi, Naghmeh   1348
Karnik, Tanay   1953
Karri, Ramesh   1491, 2005
Katzenbeisser, Stefan   8003
Kaur, Jaspinder   1799
Kaushik, Anirudh Mohan   1080
Kazemi, Arman   1285, 1965
Keller, Ben   1476
Kern, Simon   2042
Kerner, Madis   1453
Kestelman, Adrian Cristal   1100
Keszocze, Oliver   1788
Khader, TM Abdul   1491
Khailany, Brucek   1142, 1476
Khaleghi, Behnam   1081, 1295, 1815
Khalid, Faiq   1302
Khan, Ainuddin   1740
Khargonekar, Pramod P.   2038
Khdr, Heba   1592
Khomenko, Victor   1493
Khursheed, Saqib   1790
Kibar, Onur   1926
Kim, Daeyeon   1389
Kim, Hyungjun   1434
Kim, Jae-Joon   1023, 1434
Kim, Jung-Eun   1784, 1794

Kim, Seungwon   1389
Kim, Sunghoon   1475
Kim, Taesu   1023
Kim, Taewhan   1199
Kim, Yeseong   1077, 1381, 1819
Kim, Younghoon   1207
Kim, Yulhwa   1434
Kliuchnikov, Vadym   2011
Kloda, Tomasz   1874
Klös, Verena   2053
Ko, Jong Hwan   1567
Koedam, Martijn   1541
Koerner, Andrew   8004
Kokai, George   1142
Kolan, Tom   1095
Kolhe, Gaurav   1854
Perumkunnil, Manu   1584
Konrad, Alexander   1413
Kooli, Maha   18005
Kosmidis, Leonidas   1846, 8008, 8009
Kosta, Adarsh   1992
Kowarik, Stefan   2042
Kra, Yehuda   1624
Krautter, Jonas   2014
Kreutzer, Manfred   1876
Kroeger, Trevor   1348
Kueng, Richard   1459, 1579
Kumar, Akash   1122, 1127, 1503, 1985, 2005, 2027, 8003
Kumar, Pratyush   1463
Kumar, Rakesh   1792
Kumar, Vinay B. Y.   1112
Kunz, Wolfgang   8003
Kuo, Tei-Wei   1983
Kurdahi, Fadi   1504
Kurian, Dileep   1953
Kurth, Andreas   1525
Kuruvila, Abraham   2032
Kwon, Eunji   1380, 1475
Kwon, Hyunjeong   1389, 1475
Kwon, Ohchul   1874
Köhler, Leonie   2044